top of page

Generale voorwaarden

 

AFKORTINGEN
MO = Projecteigenaar, of meer in het algemeen de Opdrachtgever, de Opdrachtgever of enige persoon die de opdracht van ALLSTAB Bouwkundig Advies, hierna te noemen ALLSTAB, in eigen naam of die van een derde bestelt.

EIGENDOM
De expertise, studies en plannen opgesteld door ALLSTAB blijven haar exclusieve intellectuele eigendom. Ze mogen zonder schriftelijke toestemming niet aan derden worden meegedeeld, noch gebruikt worden voor gelijkaardige werken of gebouwen of zelfs voor uitbreiding van de werken waarvoor ze werden opgericht.

Evenzo heeft ALLSTAB het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van haar documenten in geval van niet-betaling van haar vergoedingen door de MO.


AANVULLENDE STUDIES / EXPERTISE
Elke door MO gevraagde studie of aanvullende expertise of welke wijziging dan ook die zich tijdens de studie of de locatie voordoet en die aanvullende diensten van ALLSTAB vereist, wordt gefactureerd op basis van het uurtarief van het contract of, bij gebreke daarvan, op basis van een tarief uurtarief van € 90/u (ingenieur) en € 45/u (CAD) excl. 21% btw, of op basis van een door ALLSTAB opgestelde en vooraf door de MO goedgekeurde aanvullende raming.

 

DIVERSE DETAILS
De opdrachten die aan ALLSTAB worden toevertrouwd, worden geregeld door de reglementen gepubliceerd door de Federatie van Belgische Verenigingen van Projectingenieurs (FABI). Ze zijn over het algemeen beperkt tot stabiliteitsstudies / structurele expertise.

 

De bouwkundige rapporten van ALLSTAB zijn technische documenten met betrekking tot dragende elementen, voorziene ruwbouwwerken of bestaande bouwkundige stoornissen. Deze documenten ontslaan de MO niet van het nakomen van haar wettelijke verplichtingen (het verkrijgen van de nodige vergunningen van de bevoegde autoriteiten; verplichting om te posten; verplichting om toezicht te houden op de uitvoering van de site door een architect, enz.).

In het algemeen is het de taak van de MO om de ingenieur alle informatie te verstrekken die zijn beoordeling kan beïnvloeden; en het is de plicht van de MO, zijn architect en in het bijzonder het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ruwbouw om de ingenieur op de hoogte te stellen in geval van enige discrepantie tussen de documenten uitgegeven door ALLSTAB en de situatie die zich ter plaatse voordoet.

Als het gaat om een ​​ingreep aan een bestaand gebouw, waarvan de constructie niet meer, geheel of gedeeltelijk zichtbaar is zoals meestal het geval is, en bij gebrek aan specifieke uitvoeringsdocumenten van de Destijds werd de bouwkundige expertise uitgevoerd op op basis van visuele waarnemingen ter plaatse.

 

Als het nodig is om bepaalde onbekende of niet-gecommuniceerde gegevens te hebben, worden berekenings- of uitvoeringshypothesen - die door de ingenieur als het meest waarschijnlijk worden beoordeeld - aangenomen als basis voor expertise en stabiliteitsstudies.

 

Bij gebrek aan 'As-Built' uitvoeringsplannen van die tijd, kan ALLSTAB op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden als er een discrepantie bestaat tussen haar documenten en de bestaande situatie die tijdens de bouw werd ontdekt.

 

Tenzij anders aangegeven, maken het ontwerp en de maatvoering van houten elementen met samenstellingen (dakspanten, etc.) en trappen geen deel uit van de missie van ALLSTAB. Deze elementen worden gedimensioneerd door de betrokken leveranciers en het uitvoeringsvoorstel wordt voor voorafgaand advies voorgelegd aan ALLSTAB en de architect die verantwoordelijk is voor het project.

Alle technische informatie die nodig is voor de diensten van ALLSTAB en die voorkomt op de bouwkundige plannen, wordt verondersteld correct te zijn en zal dienen als basis voor de stabiliteitsstudie of de bouwkundige expertise.

Alle afmetingen die voorkomen op de documenten uitgegeven door ALLSTAB (lengtes van balken, enz.) zijn louter informatief en moeten worden gecontroleerd door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het werk, vóór elke bestelling en/of prefabricage.

 

Evenzo wordt met betrekking tot de metalen constructies met samenstellingen ten zeerste afgeraden deze te prefabriceren voordat de goedkeuring van ALLSTAB betreffende de uitvoering of werkplaatstekeningen is verkregen.

Wanneer in het project nieuwe funderingen worden gepland, wordt het uitvoeren van grondonderzoek ten zeerste aanbevolen om deze te kunnen dimensioneren op basis van de parameters gerelateerd aan de bodem. Deze testen dienen bij aanvang van het project aan ALLSTAB te worden verstrekt. Indien ALLSTAB niet in het bezit is van de juiste bodemonderzoeken, worden deze bij gebrek aan aanvullende gegevens forfaitair berekend voor een toelaatbare gronddruk van 1,0 kg/cm2 op 0,80 m diepte; in dit geval erkent de MO uitdrukkelijk dat ALLSTAB niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de keuze voor onvoldoende of ongeschikte funderingen. Verder wordt sterk aangeraden om direct na de grondwerken een visuele inspectie van de bodem uit te voeren om eventuele heterogeniteiten en dus mogelijke variaties in het draagvermogen van de bodem op te sporen.

In het geval van een site-inspectie die wordt aangevraagd bij ALLSTAB, is het de plicht van de MO, zijn architect en zijn aannemer om ALLSTAB op de hoogte te stellen van de belangrijke fasen van de site (grondwerken, beton, stutten, enz.) aanwezig en controleer de kritieke punten voordat u verder gaat. Dit zijn eenmalige bezoeken en geenszins een continue monitoring van de uitvoering.

Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de architect om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen van ALLSTAB tijdens zijn bezoeken.

Bij eventuele sloop zullen deze worden uitgevoerd nadat de bestaande constructie goed is geschuurd. Bestaande elementen van gewapend beton, zelfs dunne, mogen in geen geval worden afgebroken zonder schriftelijke toestemming van ALLSTAB.

In geval van twijfel met betrekking tot de stabiliteit (beschoeiing, versterkingen, enz.), zal het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de werken het advies van ALLSTAB of zijn eigen stabiliteitsbureau inwinnen alvorens verder te gaan.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
De aansprakelijkheid van ALLSTAB jegens haar Klant is vastgelegd in het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Het is strikt beperkt tot de opdracht die haar is toevertrouwd.

 

ALLSTAB kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door andere werknemers op de site; daarom ziet de Klant hierbij af van elke veroordelingsactie “In Solidum”.

BETALING VAN FACTUREN
Tenzij anders aangegeven, zijn facturen opgemaakt door ALLSTAB betaalbaar binnen zeven dagen na uitgifte. Bij niet-betaling op de vervaldag is automatisch en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding gelijk aan 15% van het bedrag van de onbetaalde facturen of van het openstaande saldo verschuldigd, als vaste en onherleidbare schadevergoeding, met een minimum van 250 EUR per factuur, vermeerderd met 12% rente per jaar vanaf de vervaldatum van elke factuur.

 

Elk geschil met betrekking tot een door ALLSTAB uitgegeven factuur moet ALLSTAB binnen zeven dagen na de uitgifte van de factuur bereiken. Na deze datum is geen enkele betwisting meer ontvankelijk.

BEINDIGING VAN DE MISSIE
In het geval dat de missie wordt onderbroken op bevel van de MO, en tenzij anders vermeld in het contract, zal de huidige termijn van de vergoedingen, ongeacht de voortgang, verschuldigd zijn aan ALLSTAB; deze betaling zal alle ALLSTAB-accounts wissen.

GESCHILLEN
De partijen verbinden zich ertoe te trachten elk geschil in der minne te regelen. In geval van aanhoudend meningsverschil, in het bijzonder over de toepassing van de clausules van dit contract, zijn enkel de rechtbanken van Brussel in Franse taal bevoegd.

bottom of page